Woonuitbreidingsgebied Terjoden (Aalst) wordt groene recreatiepool

  • 18 november 2020

De wijk Terjoden in Aalst krijgt er weldra een groene recreatiepool bij. Het "RUP Terjoden recreatief" dat de Aalsterse gemeenteraad in zitting van 23 juni 2020 definitief vaststelde, schept hiervoor het planologische kader. De directe aanleiding tot de opmaak van het RUP was de genoodzaakte herlokalisatie van de lokale tennisclub Byblos. Deze club situeerde zich op de plek waar momenteel het regionaal bedrijventerrein Zuid IV zich ontwikkelt. Gezien de lokale verankering van de club werd gezocht naar een locatie in de buurt. Al snel kwam het nabijgelegen, nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebied in het vizier. 

Het RUP focust op een omgeving op maat van de buurt waarin natuur en recreatie enerzijds en kernversterking anderzijds hand in hand gaan. Dit komt de leefbaarheid van de kern ten goede.

De waterloop doorheen het binnengebied vormt de centrale natuurlijke drager. Het behoud en de versterking van de ecologische waarden van de beekvallei staan voorop. Rondom de beekloop wordt ruimte voorzien voor zachte vormen van recreatie met respect voor de aanwezige natuurwaarden. Langsheen de randen van het plangebied worden bestaande functies bestendigd en, waar de ruimtelijke draagkracht dit toelaat, ook uitbreidingsmogelijkheden geboden.

 

RUP Terjoden definitieve vaststelling

Nieuwe impulsen voor gemeenschapsleven Terjoden

Zowel kleuter- en lagere school De Luchtballon als de inmiddels herbestemde kerk krijgen meer ruimte, maar ook aanpalende bedrijvigheid krijgt uitbreidingsmogelijkheden afgestemd op de lokale draagkracht. Ook de scouts krijgen meer mogelijkheden. Het RUP creëert zo nieuwe impulsen geven voor het gemeenschapsleven van Terjoden.

In totaal herbestemt het RUP 6,5 hectare woonuitbreidingsgebied. Meer dan 40% daarvan krijgt de bestemming parkzone, iets minder dan 30% wordt voorbehouden voor recreatie. 

De tennisclub Byblos gaat nu samen met het stadsbestuur en SOLVA aan de slag voor de realisatie van de tennisterreinen en het clubhuis. Op nabijgelegen terreinen zijn ook plannen om een beperkt recreatiedomein voor andersvaliden in te richten.