Studie extra ruimte voor bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen in Oudenaarde

  • 29 januari 2020

SOLVA onderzoekt momenteel voor de stad Oudenaarde welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid en dit binnen de contouren van de bestaande bedrijventerreinen. Het is een vervolgtraject op de ruimtelijk-economische studie die in 2018 werd uitgevoerd.

Beschikbare aanbod versus (toekomstige) ruimtebehoefte

De ruimtelijk-economische studie uit 2018 onderzocht de toekomstige vraag naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid en het beschikbare aanbod. Hierbij werden twee tijdshorizonten genomen, namelijk 2025 en 2030.

Op basis van demografische en economische projecties heeft de stad Oudenaarde een ruimtebehoefte voor bedrijvigheid van 15 ha respectievelijk 19 ha netto-oppervlakte. Omgerekend betekent dit een bruto-oppervlakte van ±19,5 ha in 2025 en een bijkomende vraag van ±5,2 ha in 2030. Het beschikbare aanbod van 26,8 ha kan deze vraag in theorie opvangen, al dient daarvoor nagenoeg de volledige 20,3 ha van het bedrijventerrein Galgestraat (de voormalige site van Santens) integraal terug te worden ingezet voor bedrijvigheid.

Verhogen ruimtelijk rendement op bestaande bedrijventerreinen

De huidige studie wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer gedaan kan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om:

  • het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden
  • het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten
  • het toestaan van hogere bebouwing
  • het toestaan van kleinere eenheden
  • een multifunctionelere invulling

De studie, die deel uitmaakt van het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de stad Oudenaarde, wil ook kansen aangrijpen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken.

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die op vandaag niet de juiste bestemming hebben en dus zonevreemd zijn. De studie wil ook een oplossing bieden voor die zonevreemde regionale bedrijfsactiviteiten.

De focus van de studie ligt op de bedrijventerreinen Bruwaan-Ring II, Lindestraat, Hoge Bunders, Coupure en Meersbloem. 

 

Studie Oudenaarde - extra bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen

Figuur: Situering te onderzoeken bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied (rode stippellijn)

Contact
Yiqiao Wang
Yiqiao Wang
ruimtelijk planner
053 73 74 23
0484 36 02 41