Stopzetting financiering Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

  • 7 april 2020

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit. De Vlaamse regering besliste echter om de subsidiëring van de streekplatformen in Vlaanderen vanaf 1 augustus 2020 stop te zetten. Dit zal een impact hebben op de huidige werking.

Groei van de streekwerking

Het Streekoverleg onderging in de voorbije jaren verschillende transities. Van STC (Subregionaal Tewerkstellingscomité) naar RESOC (Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité) tot, voor onze regio, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Met deze transities kende ook de hervorming van het streekbeleid een groei.

Sinds 2017 ontvangt het Streekoverleg een financiering vanuit Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds (ESF) om acties uit te rollen in het project "Versterkt streekbeleid" en dit gekaderd binnen 4 inhoudelijke hoofdlijnen:

  1. Focus op duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio
  2. Mobiliteit als voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling
  3. Optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
  4. Focus op de uitbouw van een sterke regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Bij het regionaal overleg en de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen waren de lokale besturen en de sociale partners, de drie vakbonden en de drie werkgeversorganisaties de voorbije 20 jaar trouwe partners.

In Zuid-Oost-Vlaanderen waren zowel VOKA, UNIZO als SOLVA uitvoerende projectpartner in het laatste werkingsjaar van het ESF-project.

Regiowerking vanuit een integratieverhaal

In 2018 deden SOLVA en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen een toenadering naar elkaar. Vanuit een gezamenlijke agenda rond regiobeleid werd een integratie opgezet. Zo zag de regiowerking op 1 januari 2019 het licht binnen de schoot van SOLVA.

Binnen de regiowerking werd op bovenlokaal niveau een integratie van thema’s gerealiseerd op vlak van mobiliteit, werk & economie, klimaat & energie, erfgoed en ruimtelijke ordening. We startten samen nieuwe regionetwerken op rond deze thema’s en sindsdien komen burgemeesters en algemeen directeurs 4 maal per jaar samen.

Ook regionale stakeholders worden samengebracht om zo opportuniteiten voor de regio te onderzoeken. Dit leidde al tot enkele concrete projecten, vb. De Bouwdoos,  360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen, Talent Werkt, Winkelhieracademie en infosessies 'Starten als zelfstandig ondernemer'. 

Wat met de middelen van de regio?

Het belangrijkste aandachtspunt in deze stopzetting van het gesubsidieerd Streekoverleg, is het reservefonds van ca. €430.000 bestemd voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit reservefonds is doorheen de jaren opgebouwd door de bijdragen die de gemeenten hebben gestort alsook de subsidies die vanuit Vlaanderen aan de regio Zuid-Oost-Vlaanderen werden toegewezen. 

Juridisch gezien valt Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen samen met Streekoverleg Waas & Dender onder de provinciale vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen.

Er werd aan de Raad van Bestuur van vzw ERSV Oost-Vlaanderen gevraagd om de resterende reserve over te dragen naar de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit na stopzetting van de werking ESF Versterkt Streekbeleid en wanneer alle boekhoudkundige zaken hieraan verbonden zijn afgesloten.

Gezien de integratie van de werking van het Streekoverleg in SOLVA, stellen het Bestuurscomité van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen én het Burgemeestersoverleg voor om deze middelen door SOLVA te laten beheren en een actieplan te ontwikkelen voor toekomstige projecten.

De toekomst van het streekbeleid

Fons Wauters Fons Wauters, in dienst sinds 1999, werkt als enige personeelslid nog voor het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Fons zal bij zijn oppensioenstelling als laatste het licht uit doen en hiermee Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen officieel afsluiten. 

Het streekbeleid zal op een andere manier verder gezet worden in de regiowerking van SOLVA. Op 1 januari 2020 startte subsidioloog Renske De Bremme bij SOLVA. Het is de intentie van zowel SOLVA als Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen om zo de toekomst van streekontwikkeling te garanderen. Via het gericht zoeken naar interessante subsidies om zo de strategische doelstellingen voor de regio te realiseren, namelijk inzetten op leefbare kernen, werk in eigen streek en het vrijwaren van open ruimte.

Leefbare kernen - Werk in eigen streek - Open ruimte vrijwaren