SOLVA haalt projectsubsidie binnen voor archeologisch syntheseonderzoek

  • 5 maart 2019

De geschiedenis van het cultuurlandschap in Zuid-Oost-Vlaanderen onder de loep.

In 2018 schreef de Vlaamse overheid voor de eerste maal een projectsubsidie uit voor archeologisch syntheseonderzoek. De archeologische dienst van SOLVA koos er voor om een project in te dienen dat gegevens van verschillende opgravingen in het zuiden van Oost-Vlaanderen wil samenbrengen, om zo de evolutie van het cultuurlandschap tussen de late ijzertijd en de late middeleeuwen (200 v. Chr. – 1200 n. Chr.) gedetailleerder in kaart te brengen. 

Voorafgaand aan de realisatie van grote bouw- of infrastructuurprojecten dient vaak een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Op die wijze kwam de voorbije jaren heel wat - voorheen totaal onbekende geschiedenis - aan het licht. Al die resultaten vinden hun neerslag in rapporten, waardoor heel wat gegevens beschikbaar zijn. Maar deze studies blijven echter vaak beperkt tot het niveau van de vindplaats zelf en missen op die manier het bredere plaatje en de gedetailleerde uitwerking die tot echt nieuwe kennis over het verleden leiden. Er dreigt op die manier een versnippering van kennis te ontstaan, eerder dan een synthese van kennis.

Om dit te vermijden, besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te maken voor archeologisch syntheseonderzoek. In 2018 werd voor de eerste maal een projectoproep uitgeschreven voor syntheseonderzoek.

De archeologische dienst van SOLVA diende een projectvoorstel (Door de bomen het bos zien) in, dat gehonoreerd werd.

SOLVA hoopt met de synthesestudie meer inzichten te bekomen over de geschiedenis en ontwikkeling van het landschap in de Vlaamse Ardennen tussen het begin van onze jaartelling en ca. 1200 n. Chr. De laatste jaren kwam in het zuiden van Oost-Vlaanderen immers heel wat info aan het licht, die het mogelijk maakt om het natuur- en cultuurlandschap doorheen de eeuwen te reconstrueren en te kijken naar de rol van de mens daarin. Archeologische opgravingen leveren vaak bijzonder interessante ecologische gegevens op over het toenmalige landschap, dat zeker ook van nut kan zijn voor andere sectoren die rond het thema landschap werken. Archeologie biedt immers een tijdsdiepte die via klassieke bronnen (historische kaarten en gegevens) vaak niet kan bekomen worden.

SOLVA wil dan ook met de resultaten van dit onderzoek in dialoog gegaan worden met andere sectoren en actoren die rond het landschap in Zuid-Oost-Vlaanderen werken, om de nieuwe inzichten te delen.

Het project startte op 1 maart 2019 en duurt 15 maanden.

Lees hier meer over dit project.

Met de steun van:

Vlaanderen_is_erfgoed_vol_agentschap totaal.jpg