Overlegtafel bronbemaling: wat kwam er uit de bus?

  • 13 mei 2021

Waterverspilling bij bronbemaling roept veel vragen op bij buurtbewoners. Er wordt soms maandenlang grondwater opgepompt en rechtstreeks geloosd in de riolering. Vooral in tijden van droogte, wanneer men spaarzaam moet omgaan met water, zorgt dit voor frustratie bij inwoners. Op woensdag 28 april 2021 organiseerde SOLVA een overlegtafel. Samen met lokale overheden bekeken we hoe zij hier best mee omgaan.

Overleg en adviesfiche

Aan het overleg namen 19 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten deel. Ook de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen deelden hun ervaringen. Er werd besproken wat de toestand van de huidige grondwatertafel is, welke voordelen de Ladder van Lansink biedt en hoe lokale besturen best omgaan met bronbemaling.

We lichtten ook een eerste versie toe van onze adviesfiche. Handhaving blijft sowieso de prioriteit vooraleer een lokaal bestuur allerlei bijzondere voorwaarden oplegt. Wordt de regelgeving niet gecontroleerd, dan worden de maatregelen ook niet nageleefd.

Meldplicht, de Ladder van Lansink en andere tips

Een lokaal bestuur kan het melden van de start en stop van de bemaling opleggen. Uit het overleg bleek wel dat de termijn van 20 dagen daarbij dikwijls een knelpunt is. Nog een optie is de Ladder van Lansink. Daarbij is het beperken van het netto opgepompt debiet belangrijker dan hergebruik van bemalingswater. Lozen van bemalingswater in een waterloop en in de riolering komen op de laatste plaats.

Peilgestuurde bemaling met goede monitoring kan ook aanbevolen worden. Daar blijkt de sector helaas nog niet helemaal klaar voor. Voor een beperking van de geluidshinder naar de woonomgeving toe, kan een bestuur het omkasten of isoleren van bemalingspompen verplichten.

Alternatieven en sensibilisering

Als alternatieve maatregel kunnen lokale besturen ook verplichten om bemalingswater aan te bieden voor hergebruik. De grijze zone in de wetgeving daaromtrent vormt hier spijtig genoeg een knelpunt. Wie is verantwoordelijk als het aangeboden grondwater verontreinigd is? Is een debietmeter verplicht? Is een melding van grondwaterwinning verplicht? Deze vragen blijven voorlopig onbeantwoord.

SOLVA bekijkt nu hoe lokale besturen kunnen omgaan met hun eigen bouwprojecten. Als steden en gemeenten zelf het goede voorbeeld geven en voldoende sensibiliseren, wordt het draagvlak automatisch groter.
 

Contact
Stien De Cock
Stien De Cock
medewerker klimaat
Bronbemaling foto Aquafin
© foto Aquafin