Ninove - Stuypenberg - Outer

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

Gelegen langs de Stuypenberg, ten zuiden van de Kerkstraat en de Vogelzangbeek

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
proefsleuf
IMGP1204.JPG
IMGP1331.JPG
IMGP1143.JPG
IMGP1162.JPG
IMGP4099.JPG
Luchtfoto 2015.jpg
DTM.jpg
Omschrijving

De stad Ninove wenst een nieuw hockeyveld met clubhuis en een gebied voor dagrecreatie met landschappelijke waarde aan te leggen te Outer (Ninove). Het projectgebied betreft een perceel gelegen langs de Stuypenberg ten zuiden van de Kerkstraat en de Vogelzangbeek. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van het recreatieterrein voerde SOLVA een bureaustudie aanvullend met controleboringen uit. Hoewel er geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied en de historische kaarten aantonen dat de percelen sinds de late middeleeuwen in gebruik waren als akker- en/of weiland, vormt de nabijheid van de Molenbeek, zo’n 50 m ten noorden van het projectgebied, een interessante landschappelijke indicator voor menselijke activiteiten. Prospectie in een gelijkaardige landschappelijke context te Herlinkhove bracht artefacten uit de steentijden en Romeinse tijd aan het licht. Op een algemeen niveau kunnen er op het projectgebied dus ook sporen aangetroffen worden uit diverse periodes. Na afweging van de verschillende onderzoeksmethoden, worden landschappelijke boringen, afhankelijk van de resultaten aangevuld met verkennende en waarderende boringen en een proefsleuvenonderzoek als meest geschikte methode weerhouden.

Het proefsleuvenonderzoek wees op tenminste twee verschillende occupatiefases op het terrein: een vol-middeleeuwse nederzetting en een oudere occupatiefase. De oudste occupatiefase omvatte een spieker, een greppel (mogelijk afkomstig van een funerair monument), en een houtskoolrijke kuil. Omdat er geen vondsten zijn gedaan steunt deze datering enkel op de vulling van de sporen. Daarnaast bleek er zich een goed bewaarde 12de-vroeg 13de-eeuwse nederzetting binnen het projectgebied te situeren. Dit veruiterlijkte zich door talrijke paalsporen, greppels, en afvalkuilen met artisanaal afval. Omdat er in de drie meest zuidelijk gelegen proefsleuven geen sporen van de nederzetting zijn teruggevonden, kan er geconcludeerd worden dat de nederzetting een duidelijke spatiale grens heeft aan de zuidzijde die waarschijnlijk wordt afgebakend met een gracht. De sporen lopen vervolgens verder naar de in het noorden aanpalende percelen. Mogelijk lopen ze verder onder de aanpalende bebouwde percelen.