Kruisem - Ouwegemstraat Pastorietuin - Ouwegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017-...

Opdrachtgever

ZI

Ligging

gebied gelegen op de hoek tussen de Ouwegemstraat en Ouwegemsteenweg

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
Omschrijving

De gemeente Zingem wenst in de Ouwegemstraat een buurthuis te bouwen en de omgeving daarrond aan te leggen met een petanquebaan, wandelpaden en een parking. In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag diende een archeologienota te worden opgesteld. In deze archeologienota werd een bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd. Hieruit bleek dat het bodemarchief in aanzienlijke mate reeds geroerd was in een recent verleden door afgraving en ophoging. De geplande werken op het projectgebied zijn niet van die aard dat ze dieper zullen reiken dan dit ophogingspakket. De impact van de werken op de ondergrond is derhalve nihil en verder (voor)onderzoek werd bijgevolg niet geadviseerd.