Klimaatplan met lef!

  • 7 juni 2018

Klimaatplan met lef!

Eén jaar… dat is de strakke deadline die de 13 steden en gemeenten uit de regio kregen om een klimaatplan mee uit te werken. Een plan met de ambitie om de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Een intensief participatietraject en bijna één jaar later, ligt een regionaal en lijvig klimaatplan op tafel om goedgekeurd én uitgevoerd te worden.

Met dit plan tonen deze 13 steden en gemeenten hun klimaatgezonde engagement dat ze hebben opgenomen in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden ze bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en studiebureau Zero Emission Solutions (ZES).

 

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst

Het is een plan met lef geworden. Doorheen het afgelegde traject werd immers duidelijk dat er een echte kentering moet komen om de ambitieuze doelstellingen te behalen tegen 2030: 40% minder CO2-uitstoot tegenover 2011 en een adaptatieplan om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De doelstellingen liggen echter niet zomaar binnen handbereik. We moeten durven breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan actie ondernemen. Met een doordachte en doorgedreven visie onze manier van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren aanpakken.

Voor de realisatie van deze omslag dragen we allemaal een verantwoordelijkheid: de steden en gemeenten zelf, andere overheden, inwoners, bedrijven, architecten, landbouwers, verenigingen, ... Omdat we er ook allemaal bij winnen! Nu actie ondernemen betekent een gezondere leefomgeving, vlot en bereikbaar openbaar vervoer, veilige fietsinfrastructuur, groenere woonkernen, lagere energie-uitgaven, minder overstromingen, erosie voorkomen, …

 

Bekeken door een realistische bril

Studiebureau ZES berekende twee mogelijke pistes om de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te realiseren: 100% inzetten op energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik of 100% benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Dit levert een CO2-besparing op van respectievelijk 40% en 24,2%. In theorie! Want 100% inzetten op één van beide pistes is onhaalbaar. Daarom kiezen we samen bewust voor een combinatie van energiebesparing en hernieuwbare energie.

KGZOV - Grafiek 40% reductie

 

20 prioriteiten

Maar hoe pakken we dit titanenwerk aan? Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen maakt de strategie concreet.

Samen met de andere partners in het project, kwamen de 13 steden en gemeenten tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.

Zo willen we in de regio bijvoorbeeld inzetten op:

  • Verbeteren van de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen door bv. hoogrendementsbeglazing te plaatsen, over te schakelen van stookolie naar aardgas, de verlichting te optimaliseren, …

  • Scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal betrekken door bv. scholen energiecoaching aan te bieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen voor (jeugd)verenigingen te stimuleren, …

  • Een duurzamer woonbeleid door bv. co-housing te stimuleren, leegstaande woningen te vermijden, conformiteitsattesten of EPC in te zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), …

  • Productie van stroom via zonnepanelen of windturbines door bv. sensibilisatie rond zonne- en windenergie, in te zetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek te gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, …

  • Blauwgroene netwerken te creëren door bv. meer natuurgebieden te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden, ontharden aanmoedigen, …

 

En nu … actie!

Hoe zorgen we ervoor dat dit lijvige resultaat niet bij theorie blijft? De steden en gemeenten namen hun voorbeeldfunctie op en zullen in de komend emaand juni in de eerste plaats het plan goedkeuren op de volgende gemeenteraad. Ook door samen met de partners aan de kar te blijven trekken. Door samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen in actie te schieten. Door een klimaatgezonde reflex te ontwikkelen bij alles wat we doen. Kortom, nu volop inspanningen leveren om er tegen 2030 de vruchten van te plukken.

Hier kan je het klimaatplan downloaden.