Het klimaatplan is klaar, en nu?

  • 13 februari 2019

Klimaat is een ‘hot item’. Jongeren komen op straat en onze politici worden geconfronteerd met de urgentie van dit thema. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Vele lokale besturen namen intussen klimaatacties op in hun bestuursakkoorden. Na het intensieve traject dat voor de opmaak van het klimaatplan werd bewandeld, is dit thema dan ook hoog op de agenda komen te staan. Daarin is het project alvast geslaagd.

Maar uiteraard begint het nu maar pas. Meer dan 2.000 ideeën werden verzameld om de regio klimaatgezond te maken, of toch ten minste 40% CO2 te reduceren tegen 2030 en ons weerbaar te maken tegen de klimaatveranderingen die op ons afkomen.

 

Die 2.000 ideeën werden vertaald in het klimaatplan via 68 maatregelen, met daaronder 325 acties. Wat een kluif om uit te voeren. 

Beeld je in dat het plan op jouw bureau ligt. Waar begin je aan en hoe pak je het aan?

Dat is de vraag waarover het projectteam en de 13 steden en gemeenten zich bogen de voorbije maanden.

Ontdek hier onze aanpak:

Intern anders gaan organiseren 

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en SOLVA worden 1 organisatie. Naast de SOLVA projectwerking en dienstverlening wordt een REGIOWERKING opgestart die op verschillende thema’s zal werken, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, klimaat&energie, werk&economie, erfgoed en zorg&welzijn. Eén verantwoordelijke behartigt elk thema en zal ook de gerelateerde maatregelen uit het klimaatplan opvolgen. Timing: nu

Opstart woon- en energieloket in iedere gemeente

Hier zullen inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding over energiemaatregelen, -premies, -leningen en energetische renovaties. Dat kan concreet voor bv. vergelijking van leveranciers, aanvragen van offertes, ontzorging bij het uitvoeren van je energetische renovatiewerken. (Dit kadert in de Vlaamse maatregelen van regionale energiehuizen en intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid.) Timing: voorbereiding voorjaar 2019, opstart najaar 2019 en voorjaar 2020.

Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen uitbreiden 

Nu werd het plan geschreven voor 13 steden en gemeenten uit onze regio. Voorlopers Oudenaarde, Ninove, Aalst, Kluisbergen en Kruisem hadden echter al een bestaand plan. We spreken hen nu aan om ook in te stappen in het project, samen met de 3 gemeenten zonder plan. Zo kunnen we een klimaatbeleid voeren voor de hele regio. Maatregelen die we opzetten voor de 13 gemeenten (zoals autodelen) kunnen immers perfect voor de hele regio ingevoerd worden. Dat is een pak efficiënter. Timing: gesprekken lopen momenteel. De colleges van Oudenaarde, Oosterzele en Wortegem-Petegem verklaarden zich al akkoord.

Duidelijke planning

in het klimaatplan werd een duidelijke planning naar voor geschoven voor de uitvoering van het plan. Zo weten we goed waarop we jaarlijks moeten inzetten en waar we nu nog geen prioriteit van maken. Overal tegelijkertijd aan beginnen, is nefast voor een efficiënte en effectieve aanpak. 

Duale aanpak uitvoer van maatregelen/acties

  • Top 20: Er werden 20 prioritaire maatregelen bepaald. Elke maatregel wordt door minimum 2 steden of gemeenten getrokken. Ook experten schuiven mee aan tafel. De maatregel wordt eerst voorbereid om uit te voeren op eigen grondgebied. De opgedane expertise helpt daarna de andere steden en gemeenten rond dit thema wegwijs te maken. De aanpak moet ook vertaald worden in de meerjarenplanning. Timing: overleg hierover is in januari 2019 opgestart.
  • Bovenlokale projecten: de 3 projectpartners, Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en Streekoverleg bereiden grote projecten voor die een substantiële impact hebben op de CO2-reductie. Bedoeling is deze te implementeren in de hele regio (21 gemeenten) en de gemeenten te ontzorgen. Enkele voorbeelden: indiening van 5 lokale klimaatprojecten op de subsidie-oproep van het departement Omgeving zoals installatie van mobipunten, autodeelproject, biomassa, lokale renovatieprojecten ... Daarnaast starten we met enkele grote partners overleg op over mogelijke acties die we in 2019 kunnen voorbereiden en uitvoeren. Mogelijke partners zijn Eandis/Fluvius, energiecoöperaties, BBL of andere. Zo werden we ook partner van ILVO die een project indiende om landbouwbedrijven te begeleiden in het verduurzamen van gebouwen en technieken. Timing: 2019

Betrekken van inwoners, organisaties, bedrijven

Om dit ambitieuze plan uit te voeren, hebben we ieders hulp nodig. Een oproep aan de 550 deelnemers van de klimaattafels om zich bekend te maken als geëngageerde burger resulteerde in 30 enthousiaste antwoorden. We hopen dit jaar met jullie aan de slag te gaan om bv. projecten uit te testen. Daarnaast onderzoeken we de stappen voor een burgerparticipatiecampagne, waarin acties in uw eigen stad of gemeente een pak realiseerbaarder worden. We houden je alvast op de hoogte via de nieuwsbrief.

We willen zeker aan de slag met dit actieplan zodat het niet onuitgevoerd in de kast blijft liggen

In afwachting van de opstart van acties uit de top 20 of vanuit bovenlokale projecten, kan je uiteraard zelf ook al je steentje bijdragen. 

Enkele tips:

  • Ga eens meer met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk
  • Kies voor groene energie
  • Kies bij je verbouwing voor energetische ingrepen
  • Probeer minder vlees te eten
  • Gooi je oude of kapotte elektronische spullen niet zomaar weg, maar breng ze naar de kringloopwinkel of ga langs bij het Repaircafé om je spullen te laten herstellen.

We kijken alvast uit naar de toekomst en informeren jullie graag op regelmatige basis over de vooruitgang van het plan.

Meer info

Ilse Claes, projectcoördinator Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, ilse.claes@so-lva.be of 053 73 74 26

Lees hier het klimaatplan