Definitief onteigeningsbesluit lokaal bedrijventerrein Oosterzele

De Raad van Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA, met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst – Industrielaan 25 en met exploitatiezetel en correspondentieadres te 9520 Sint-Lievens-Houtem – Gentsesteenweg 1B, heeft op 7 mei 2019 het definitieve onteigeningsbesluit Oosterzele – Lokaal Bedrijventerrein met bijhorende bijlagen vastgesteld. 

Het onteigeningsbesluit heeft betrekking op terreinen gelegen te Oosterzele in het gebied tussen de Gentsesteenweg (N42), de Geraardsbergsesteenweg (N465A), de Korte Ambachtstraat en de Kwaadbeek.

Voornoemd besluit is gepubliceerd op de website van SOLVA (www.so-lva.be) en van de gemeente Oosterzele (www.oosterzele.be), samen met alle bijlagen, met uitzondering van de gegevens die vallen onder de regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden conform de artikelen 43 en 44 van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017:

  • Art. 43. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.    
  • Art. 44. Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:    
    • a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;    
    • b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.