Aalst - Rooms-Hofstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Rooms-Hofstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2015.jpeg
CAI op DTM.jpeg
CAI op GRB.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst wenst een buffergracht en twee bufferbekkens aan te leggen in het natuurgebied Osbroek, ter hoogte van de overgang van de Erembodegemstraat naar de Rooms-Hofstraat. 
Het projectgebied ligt in een oude komvormige depressie uitgesleten door erosie van de Dender. Dergelijk paleolandschap was een aantrekkelijke locatie voor jager-verzamelaars en is in dit geval wellicht goed bewaard. Deze landschappelijke locatie kan potentieel bieden op het aantreffen van steentijdvondsten. Enkele prospectievondsten van steentijdartefacten in de nabijheid van het projectgebied, wijzen alleszins op menselijke aanwezigheid in de prehistorie. Voor de historische periodes waren de drassige moerasgronden na het verdwijnen van de Dender-meander echter weinig aantrekkelijk. De menselijke aanwezigheid bleef hoogstwaarschijnlijk beperkt tot het inrichten van graasweides voor vee.
De methodologie van het verdere vooronderzoek zal zich dus moeten richten op het opsporen van steentijdartefactensites. Daarbij moeten vooreerst landschappelijke boringen worden uitgevoerd om het potentieel van begraven landschappen beter te kunnen inschatten en de correcte afweging te maken i.v.m. verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken. Aangezien de gronden enerzijds nog als graasweide in gebruik blijven tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning, en de hoge grondwaterstand in dit seizoen de uitvoering van landschappelijke boringen bemoeilijkt, dient dit verdere vooronderzoek te gebeuren in uitgesteld traject.

Contactpersoon
Bart Cherretté
afdelingshoofd - archeoloog
053 64 65 36
0486 83 13 41