Aalst - Gudstraat - Herdersem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Gudstraat, Kattenbroekstraat, Koning Albertstraat en Rijgerstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2015.jpeg
Topografische kaart detail.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

De stad Aalst wil wegenis- en rioleringswerken uitvoeren ter hoogte van de Gudstraat, Kattenbroekstraat, Koning Albertstraat en Rijgerstraat.
Het bureauonderzoek heeft op basis van de gekende archeologische gegevens, de historische bronnen en het cartografisch materiaal aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied zelf. Het projectgebied is gelegen buiten een historische kern, en is volledig verhard en/of bebouwd. De wegtracés lijken grotendeels ongewijzigd sinds de 18 eeuw, met uitzondering van de Koning Albertstraat die pas op een later moment is aangelegd. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest als akker- en weiland, met een matige bebouwing die zich concentreerde rond de Kattenbroek en de Rijstraat. In de ruimere omgeving zijn bij prospectieonderzoek vondsten uit diverse periodes aan het licht gekomen. Door een systematisch prospectieonderzoek naar steentijdvondsten zijn er in dit gebied ook heel wat gekarteerd. Het projectgebied ligt in de Dendervallei, ten zuidwesten van de dorpskern van Moorsel. De bodemkaart toont aan dat er voornamelijk natte tot droge leembodems liggen.
Aangezien de geplande werken enerzijds een minimale bodemingreep hebben in een anderzijds reeds sterk ingericht terrein, biedt verder onderzoek amper mogelijkheid tot kennisvermeerdering. Verder vooronderzoek is dan ook niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
afdelingshoofd - archeoloog
053 64 65 36
0486 83 13 41