Klimaatteams per gemeente samengesteld

  • 20 september 2017

13 klimaatteams zijn samengesteld. Eén voor iedere deelnemende stad en gemeente in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 150 ambtenaren schrijven mee aan het klimaatplan van de regio. Niet alleen de milieu- of duurzaamheidsambtenaar dus, maar ook de burgemeester, het diensthoofd infrastructuur en openbare werken, de stedenbouwkundige, de financieel beheerder, mobiliteitsambtenaar, maatschappelijk werker, OCMW secretaris, schepen, communicatiemedewerker, jeugdconsulent, bibliothecaris, enz. Klimaat is immers de zorg van iedereen.

De oplossingen situeren zich op mondiaal, lokaal en persoonlijk vlak. Gemeenten hebben heel wat instrumenten en bevoegdheden om lokale maatregelen te nemen rond energiebesparing, duurzame mobiliteit, bebossing, duurzaam bouwen, hernieuwbare energie, … Gemeenten kunnen ook maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zoals erosiebestrijding, waterbuffering, vrijwaren van open ruimte, natuurverbindingen realiseren en zoveel meer.

Meer dan 1000 acties en maatregelen werden geformuleerd door de klimaatteams op het niveau van hernieuwbare energie, mobiliteit, duurzaam wonen en bouwen, industrie, gezinnen, landbouw, gemeentelijke diensten, onderwijs, ea. Deze maatregelen worden verder uitgediept in thematische werkgroepen. Ook van inwoners, bedrijven, verenigingen worden ideeën verzameld op de klimaattafels. Enkel wanneer we met z'n allen actie ondernemen zullen we de ambitieuze doelstelling kunnen halen.

Op het einde van het traject zullen deze klimaatteams opnieuw samenkomen en alle maatregelen wikken en wegen om al dan niet te weerhouden in het definitieve klimaatplan.

Meer info over het traject Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen lees je hier.